- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณห้องพักอาจารย์ใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณห้องพักอาจารย์ใช้การไม่ได้ ทั้งชั้น
สถานที่:
ชั้น 2 อาคาร MS คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
3008
ผู้แจ้ง:
นายปรัชญา คำเส็ง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
09/03/2560 13:18:28
บันทึกการดำเนินการ:
สาย แลนเสีย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/03/2560 17:04:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th