- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ติด
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ติด
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา ห้องสภานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9617
ผู้แจ้ง:
นายณัฐดนัย ภาชนะทิพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
07/03/2560 16:26:05
บันทึกการดำเนินการ:
ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
รอเปลี่ยนอุปกรณ์ซึ่งทางกองพัฒจะต้องเป็นฝ่ายจัดซื้อครับ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/03/2560 11:17:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th