- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ทุกเบอร์ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ
สถานที่:
อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ชั้น 2 ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267038 สายใน 7218
ผู้แจ้ง:
นางสาวมาลัย ใจงาม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
07/03/2560 09:56:32
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/03/2560 11:22:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th