- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบโทรศัพท์ ของคณะเสีย
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรออกไม่ได้
สถานที่:
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
2007
ผู้แจ้ง:
นายณภัทร แกะสิงห์แก้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
07/03/2560 09:12:48
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/03/2560 11:22:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th