- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบอินเเตอร์เน็ตภายในสำนักงานคณะใช้ไม่ได้ครับ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบอินเเตอร์เน็ตภายในสำนักงานคณะใช้ไม่ได้ครับ
สถานที่:
คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
3008
ผู้แจ้ง:
นายปรัชญา คำเส็ง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
16/02/2560 10:32:19
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/02/2560 14:31:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th