- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คาดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะติดไวรัส
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เนื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ รอง ฯ ศิริพร มีปัญหาในการใช้งาน โดยเวลาที่เครื่องทำงานอยู่ มีอาการหยุดนิ่งไปเฉยๆ และแจ้งว่า window win 32 error น่าจะมีการติดไวรัสค่ะ
สถานที่:
งานเลขานุการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267110
ผู้แจ้ง:
น.ส.อภิสินี เกรียงศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
30/03/2552 15:44:54
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการแก้ไข โดยการ install antivirus ตัวใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/04/2552 11:18:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th