- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถเล่น internet ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถเปิดเว็บไชต์ อื่น ๆได้ นอกจาก psru (ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น) ไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไรครับ แก้ไขได้หรือเปล่า หรือว่าต้องเปลี่ยน เป็นระบบ ของ TOT
สถานที่:
บ้านพัก
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0896444015
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
26/03/2552 20:13:49
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ว่า มีการใช้งานได้เป็น ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/04/2552 09:21:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th