- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอติดตั้งโทรศัพท์ ณ อาคารปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทฯ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เนื่องจากอาคารปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ ยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ภายใน ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
สถานที่:
อาคารปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0807891846
ผู้แจ้ง:
นายอภิรักษ์ แสนใจ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
21/11/2559 10:41:19
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องยังไม่มีคู่สายภายในอาคาร ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการทำหนังสือถึง กองกลาง หน่วยงานไฟฟ้า มาดำเนินการเดินสายภายในตามจุดที่ต้องการ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยให้แจ้งทางศูนย์ไอทีเพื่อจะดำเนินการนำอุปกรณ์ไปติดตั้ง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/12/2559 10:28:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th