- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอย้ายโทรศัพท์เบอร์ภายใน
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจากฝ่าย DSS ได้ดำเนินการย้ายห้องฝ่าฯ มาประจำอยู่ชั้น 2 เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ จึงขอความอนุเคราะห์ย้ายเบอร์โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1303 มายังชั้น 2 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
สถานที่:
ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267074
ผู้แจ้ง:
นางสาวกรวิกา มณีวัลย์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
16/11/2559 15:43:26
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/12/2559 16:41:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th