- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ Window มีปัญหาค่ะ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ระบบ Window มีปัญหาค่ะ และมี PhotoGallery รบกวนหน้าจอตลอดเวลา
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267093
ผู้แจ้ง:
น.ส.อัมรินทร์ ยืนนาน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
20/03/2552 14:38:47
บันทึกการดำเนินการ:
remove Photo Scrip
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/04/2552 16:31:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th