- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งระบบโทรศัพท์สายใน สำนักงานคณะครุศาสตร์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
สายใน ในสำนักงานคณะครุศาสตร์ มีสัญญาณเสียง แต่ไม่ได้ยินเสียงปลายสายที่โทรเข้ามาได้
สถานที่:
สำนักงานคณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
1000
ผู้แจ้ง:
นางนฤมล สุขชื่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
07/11/2559 12:34:36
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/11/2559 10:39:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th