- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรมคอมใหม่ และเดินสายติดตั้งคอมใหม่ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ลงโปรแกรมคอมใหม่ และเดินสายติดตั้งคอม
สถานที่:
งานเลขานุการผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267110
ผู้แจ้ง:
นางสาวณิชนันทน์ ศิริไสยาสน์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
07/11/2559 09:21:55
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/11/2559 10:40:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th