- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอสายLan เพิ่ม
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ติดตั้งคอมพิวเตอรใหม่ ขอสายแลนเพิ่มค่ะ
สถานที่:
ธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9142
ผู้แจ้ง:
นางอภิชนา นิลกำแหง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
04/11/2559 13:53:57
บันทึกการดำเนินการ:
เพิ่ม 1 จุดตามคำขอ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/11/2559 15:23:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th