- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การเดินสายสัญญาณพร้อมหมายเลข
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้ทำหนังสือ คทก.781/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่องขอความอนุเคราะหืเดินสายสัญญาณพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ณ อาคารพิศิษฐ์ วรอุไรและอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ทางคณะได้รับหนังสือตอบกลับมา ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 พร้อมระบุมอบงานไฟฟ้าและประสานไอที
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267080,0956416058
ผู้แจ้ง:
นางสาวปรารถนา ขะมานาม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
03/11/2559 10:16:00
บันทึกการดำเนินการ:
ผู้ดูแล ระบบโทรศัพท์ VOIP จะดำเนินการนำอุปกรณ์ไปติดตั้งพร้อมจ่ายสัญญาณและเลขหมาย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/12/2559 09:41:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th