- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบโทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกและรับสายได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ห้องพักอาจารย์ กอ.207 สัญญาณโทรศัพท์ไม่มี จึงไม่สามารถโทรออกและรับสายได้
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267080,0956416058
ผู้แจ้ง:
นางสาวปรารถนา ขะมานาม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
03/11/2559 10:07:45
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/11/2559 10:26:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th