- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
รบกวนติดตั้งเครื่องคอมฯ ให้ผู้บริหารใหม่ (ต้องถ่ายโอนข้อมูลด้วยค่ะ)
สถานที่:
งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9338
ผู้แจ้ง:
นางสาวลภัสรดา ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
31/10/2559 14:25:45
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/11/2559 09:05:30
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th