- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ย้ายคอมพิวเตอร์และติดตั้งคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ย้านคอมพิวเตอร์และติดตั้งคอมพิวเตอร์สำนักงาน
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9252
ผู้แจ้ง:
นางสาวณัฐธิดา สีแตง
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
11/10/2559 15:05:56
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/10/2559 15:45:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th