- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค่ะ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดไม่ติดเข้าหน้า window ไม่ได้เลยค่ะ
สถานที่:
งานสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9233
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรรณภัทรา สุดแสง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
02/10/2559 10:06:07
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว พร้อมตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ และอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/10/2559 10:25:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th