- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบอินเตอร์เน็ต หอประชุม MS 450 ที่นั่งใช้ไม่ได้ครับ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ที่หอประชุม MS เครื่องผู้สอนปกติจะใช้ ais wifi แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการสอนได้ (ais wifi ดับ ไม่มีสัญญาณไฟ)
สถานที่:
หอประชุม MS 450 ที่นั่ง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
3000
ผู้แจ้ง:
นายปรัชญา คำเส็ง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
27/09/2559 10:45:53
บันทึกการดำเนินการ:
ประสานขอเจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คสานและแนวสายเพราะไม่สามารถค้นหาปลายสายได้ (การจัดการเดินสายใหม่เข้ารางไม่ทำเครื่องหมาย) นัดเข้าดูอีกคลั้งพร้อมเครืองเช็คสาย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/10/2559 11:50:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th