- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ต่อสายแลน และสายโทรศัพท์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ต่อสายแลน และสายโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่
สถานที่:
งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9339
ผู้แจ้ง:
นางสาวทัชทิชา ทองสอน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
26/09/2559 15:04:48
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/10/2559 10:48:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th