- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนเดินสายแลนให้ใหม่ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ย้ายโต๊ะทำงานใหม่ค่ะ
สถานที่:
งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9338
ผู้แจ้ง:
นางสาวลภัสรดา ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
26/09/2559 14:21:00
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการเดินสายแลนใหม่เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/09/2559 10:16:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th