- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เวลาเปิดคอมมาเเล้ว ทุกอย่างสามารถเล่นได้ แต่ยกเว้นอินเตอร์เน็ทเล่นไม่ได้ บางทีเล่นได้เป็นเลา เช่น 08.00-10.00 หลังจากนั้นสัยญาก็หายไป จะเล่นได้อีกที ตอน 13.00 เป็นต้น
สถานที่:
งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9603
ผู้แจ้ง:
นางสาวมัณทนา เป็งยาวงศ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
21/09/2559 09:20:51
บันทึกการดำเนินการ:
เข้าซ่อมใช้งานได้เเล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/09/2559 09:42:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th