- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
สถานที่:
งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9339
ผู้แจ้ง:
นางสาวทัชทิชา ทองสอน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
20/09/2559 09:50:15
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการทำสายแลน เชื่อมต่อจากตู้เครือข่าย เข้าเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว (ระยะ 1 เมตร)
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/09/2559 09:59:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th