- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรม Antivirus
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
รบกวนลงโปรแกรม Antivirus
สถานที่:
ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7089179
ผู้แจ้ง:
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
19/09/2559 09:43:52
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากผู้แจ้ง ไม่ได้ลงทะเบียนขอโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ไว้ จึงดำเนินการลงโปรแกรมป้องกันไวรัส Avira ไว้ก่อนชั่วคราว(ตัวฟรี อัพเดทได้) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการโปรแกรมป้องกันไวรัสด้วย ลงโปรแกรมป้องกันไวรัสทั้งหมด 3 เครื่อง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/09/2559 11:39:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th