- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตมีปัญหา
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ตมีปัญหาขัดข้อง
สถานที่:
งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9608
ผู้แจ้ง:
นางสาวลักขณา ไชยเมือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
13/09/2559 14:08:29
บันทึกการดำเนินการ:
ปิดเปิดอุปกรณ์ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/09/2559 10:33:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th