- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์จอไม่ติด และไม่สามารถลงโปรแกรมสแกนไวรัสได้
สถานที่:
อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0814564657
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
25/08/2559 10:05:11
บันทึกการดำเนินการ:
ครูจิม นำเครื่อง PC มาตรวจสอบ พบว่า แรมและการ์ดจอ สกปรก เมื่อทำความสะอาดแล้วสามารถใช้ได้ดีเหมือนเดิม เครื่อง notebook ลงโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ทับโปรแกรมเดิมคือ Node 32 ได้ดำเนินการเอาโปรแกรม Node32 ออก เครื่องสามารถกลับมาใช้การด้ดีเช่นเดิม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/08/2559 12:21:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th