- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
สถานที่:
ห้องงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9603
ผู้แจ้ง:
นางสาวอารีย์ วงเขียว
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
24/08/2559 14:13:22
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ไพศาล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/08/2559 13:47:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th