- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบแชร์เครื่องปรินเตอร์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
รบกวนตั้งระบบเครื่องปรินเตอร์
สถานที่:
ห้องงานอาคารสถานที่ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9180
ผู้แจ้ง:
นางสุชญา ศรีวันทนาสกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
22/08/2559 11:22:53
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแชร์เครื่องปริ๊นเตอร์ กับเครื่องลูกข่าย 4 เครื่องเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/08/2559 13:53:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th