- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9631
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9631 จากห้องประชุมองค์การนักศึกษามายังห้องสภานักศึกษา
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9617
ผู้แจ้ง:
นายเกรียงไกร โรยกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
22/08/2559 08:42:25
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งผู้ใช้งานเนื่องจากเป็นการย้ายเบอร์ต้องดำเนินการเดินคู่สายใหม่ ให้ทางผู้ขอดำเนินการแจ้งงานไฟฟ้ามาทำการเดินสายภายในใหม่ ติดต่อสำนักงานอธิการบดีครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/09/2559 10:01:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th