- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เดินสาย internet เพิ่มจำนวน 2 จุด
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เดินสาย internet เพิ่มจำนวน 2 จุด ณ สำนักงานกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
สถานที่:
กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0882821510
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรุโณทัย กาวน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
19/08/2559 14:57:28
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการเปลี่ยน switch (ของกองกีฬา) เป็น 16 port พร้อมดำเนินการเข้าสายเพื่อเชื่อมต่ออีกสองจุด เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/08/2559 11:50:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th