- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เว็บคณะครุศาตร์โหลดช้า
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
เว็บคณะครุศาตร์โหลดช้ามากครับ
สถานที่:
คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0830949392
ผู้แจ้ง:
นายนรินทร์ อินตาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
16/08/2559 13:26:59
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่เนื่องจากเว็บไซต์มีการโหลดภาพที่มีขนาดพิกเซลใหญ่ อาจเป็นอีกเหตุผลทำให้โหลดช้าได้ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/08/2559 16:33:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th