- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานอินเตอร์เน็ต wi-fi ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ใช้งานอินเตอร์เน็ต wi-fi ไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 12/8/2559 จนถึงปัจจุบัน
สถานที่:
งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิญช์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267109
ผู้แจ้ง:
นางสาวเมวิกา รุ่งฉัตร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
16/08/2559 11:17:27
บันทึกการดำเนินการ:
ระบบ psru-wifi ไม่สามารถ ออก Internet ได ทำการแก้ไข IP ในระบบ WIFI
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/08/2559 11:21:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th