- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เนื่องจากเครื่องคอมมีปัญหาเรื่องไวรัส
สถานที่:
งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9225
ผู้แจ้ง:
นางสาวโชติกา ส้มส้า
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
09/08/2559 14:10:52
บันทึกการดำเนินการ:
ติดต่อกับผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้ให้ทำเครื่องในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ นัดรับเครื่องวันที่ 19 สิงหาคม วันที่ 19 สิงหาคม ขึ้นไปติดต่อ ไม่พบผู้แจ้ง วันที่ 22 ไปติดต่ออีกครั้ง ผู้แจ้งให้ไปรับเครื่องอีกครั้ง วันที่ วันที่ 2 กันยายน เนื่องจากต้องใช้เครื่องทำงาน ดำเนินการติดตั้งลงโปรแกรมระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/09/2559 11:28:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th