- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรม PDF
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เนื่องจากโปรแกรม PDF มีปัญหาไม่สามารถแปลงไฟส์และอ่านไฟส์ได้
สถานที่:
ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9225
ผู้แจ้ง:
นางสาวโชติกา ส้มส้า
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
08/08/2559 11:46:38
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการลงโปรแกรม Adobe reader pro และ foxit reader เพื่อให้แปลงไฟล์และอ่านได้เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ่ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/08/2559 15:07:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th