- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internetใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่ได้รับแจกip เล่นเน็ตไม่ได้
สถานที่:
หอพักหลังเก่าส่วนสนามบิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0817869007
ผู้แจ้ง:
นายคม กันชูลี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
31/07/2559 19:36:15
บันทึกการดำเนินการ:
รอการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ fiber optic และปรับปรุงระบบพร้อมอุปกรณ์อาคารใหม่ อยู่ในขั้นตอนจัดหาอุปกรณ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/08/2559 11:10:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th