- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ใช้งานได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
สัญญาณอินเตอร์เน็ตบ้านพัก หลังอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนสนามบิน) ใช้งานไม่ได้โดยได้แจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม จนวันนี้ 30 กรกฎาคม ยังใช้งานไม่ได้เลย...ติดตามแก้ไขให้ด้วยน่ะครับ
สถานที่:
บ้านพักส่วนสนามบิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0891934315
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
30/07/2559 08:07:57
บันทึกการดำเนินการ:
นอกเขตการบริการ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เชษฐลักษณ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/07/2559 09:49:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th