- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9631 จากห้องนึงมาอีกห้องนึง
สถานที่:
สำนักงานสภานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9617
ผู้แจ้ง:
นายเกรียงไกร โรยกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
28/07/2559 16:24:40
บันทึกการดำเนินการ:
ตอนนี้ยังติดการดำเนินงานตรวจเช็คห้องเรียนไอที จะเข้าซ่อมในวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/08/2559 08:56:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th