- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เน็ตใช้วงภายในใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเทอร์เน็ตวงในใช้งานไม่ได้ ทำให้เครื่องรับบริการหน้าเคาฑ์เตอร์ไม่สามารถออกใบชำระเงินให้กับผู้ให้บริการได้
สถานที่:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9121
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวรรณา ด่อนจันทร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
27/07/2559 17:28:43
บันทึกการดำเนินการ:
เข้าเช็ค เจ้าหน้าที่แจ้งสามารถใช้งานได้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/08/2559 11:12:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th