- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายนอก
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เครื่องโทรศัพท์เสียจะเปลี่ยนเครื่องเก่าเป็นเครื่องใหม่สายสัญญาณใช้ไม่ได้
สถานที่:
งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9221
ผู้แจ้ง:
นายอวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล
ตำแหน่ง:
นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
27/07/2559 09:42:29
บันทึกการดำเนินการ:
ตอนนี้ยังติดการดำเนินงานตรวจเช็คห้องเรียนไอที จะเข้าซ่อมในวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/08/2559 15:47:45
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th