- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไฟล์เสียหาย
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ไฟล์งานเปลี่ยนไป
สถานที่:
ห้องงานอาคารสถานที่ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267089 ,9180
ผู้แจ้ง:
นางสุชญา ศรีวันทนาสกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
26/07/2559 14:32:16
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ransom ware กำลังดำเนินการลงโปรแกรมใหม่ครับ ดำเนินการลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่ พร้อมใช้งาน ส่งเครื่องคืนผู้แจ้งเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/08/2559 11:13:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th