- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกได้ครับ เบอร์ 4100
สถานที่:
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
087-3077490
ผู้แจ้ง:
นายจักกฤษ จันทวงษ์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
21/07/2559 10:23:01
บันทึกการดำเนินการ:
เช็คอุปกรณ์ทำงานปกติ โทรกลับเบอร์ 4100 เจ้าหน้าที่รับสายแจ้งให้ทราบแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/07/2559 12:53:30
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th