- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้สายแลนได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไม่สามารถใช้สายแลนได้
สถานที่:
ห้องพัสดุชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9133
ผู้แจ้ง:
นางสาววิวรรธนี สังข์ทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
21/07/2559 09:59:35
บันทึกการดำเนินการ:
port outlet เสียแจ้งให้ผู้รับจ้างทำระบบ Lan มาแก้ไข ยังอยู่ในประกัน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/07/2559 11:54:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th