- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ย้ายตู้เซฟเวอร์
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
กองพัฒนานักสึกษามีความประสงค์จะย้ายตู้เซฟเวอร์เพื่อไปไว้ห้องประชุม จะขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อย้ายและติดตั้ง
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9601
ผู้แจ้ง:
นางสาวพัชรณี กองนิล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
09/06/2559 09:48:00
บันทึกการดำเนินการ:
ไม่สามารถย้ายได้หากย้ายต้องใช้งบประมาณสูง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
คุณสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/06/2559 12:10:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th