- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
Internet Explorer ไม่สามารถใช้งานได้ ตอนนี้ใช้ได้แต่ Chrome อย่างเดียว
สถานที่:
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9602
ผู้แจ้ง:
นางสาวภาวิณี สงวนรัตน์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
06/06/2559 12:06:16
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งช่างติดตั้งโปรแกรม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ติดตั้งโปรแกรม IE Chome ใหม่ ติดไวรัส
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/06/2559 15:00:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th