- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลในแท็มไดร์ดได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลในแท็มไดร์ดได้
สถานที่:
ห้องพัสดุชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9133
ผู้แจ้ง:
นางสาววิวรรธนี สังข์ทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
06/06/2559 11:56:39
บันทึกการดำเนินการ:
HDD เสีย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/06/2559 10:30:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th