- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบอินเตอร์เน็ต อาคารชั้น1 อาคารพระปกเกล้า
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบอินเตอร์เน็ต อาคารชั้น1 อาคารพระปกเกล้า ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (แจ้งด้วยโทรศัพท์มาแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา)
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
+66831622599
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
25/05/2559 15:25:41
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร และนายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/06/2559 11:28:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th