- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งคอมพิวเตอร์และติดตั้งสาน lan
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเดินสาย lan ห้ององค์การบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267078
ผู้แจ้ง:
นางสาวมัณทนา เป็งยาวงศ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
19/05/2559 09:29:32
บันทึกการดำเนินการ:
ศูนย์ it ดูแลให้เฉพาะกองพัฒนานักศึกษา ในส่วนของเครื่องเจ้าหน้าที่ ในส่วนขององค์การนักศึกษาจะต้องดำเนินการเองนะครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/05/2559 10:29:48
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th