- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องเปิดไม่ติด
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอให้มาช่วยลงโปรแกรมให้หน่อยค่ะ
สถานที่:
ห้องรองคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
094-065-9012
ผู้แจ้ง:
นางสิริภัทร ขำจุ้ย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
18/05/2559 13:42:57
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งให้ดำเนินการผ่านร้านซ่อม เพื่อเบิกค่าแรง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/05/2559 12:26:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th