- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เปิดเว็บเบราเซอร์ไม่ได้
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9219
ผู้แจ้ง:
นายอวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล
ตำแหน่ง:
นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
14/05/2559 11:51:06
บันทึกการดำเนินการ:
ใช้งานได้ปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/05/2559 12:27:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th