- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ห้อง วท.105 ใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบค่ะ โทรศัพท์ห้อง วท. 105 ซึ่งเป็นห้องพักของอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ใช้การไม่ได้ รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไขด้วยคะ
สถานที่:
วท. 105
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
8501
ผู้แจ้ง:
อาจารย์สุขสมาน สังขโยคะ
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
10/05/2559 11:25:15
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/06/2559 12:30:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th